Výroba akumulátorov pri Dunajskej Strede?

Fakty súvisiace s výstavbou závodu na výrobu akumulátorov v obci Kostolné Kračany:
Výroba 3 000 000 ks akumulátorov ročne, neskôr 6 000 000 ks, čo predstavuje viac než 23 800 ks akumulátorov denne ak má rok 252 pracovných dní.
Spracovanie 49 miliónov kg olova ročne (mletie, tavenie, sušenie).
Spracovanie 12 miliónov kg 98%-nej kyseliny sírovej ročne.
Zastavaná plocha: cca 20 000 m2
Množstvo odpadových vôd ročne 88 000 m³.
Množstvo plynového odpadu do ovzdušia viac ton ročne (olovený prach, kyselina sírová).
Argumenty: Za
Vytvorenie nových pracovných miest a pozícií pre takmer 150 pracovníkov (celý proces výroby je automatizovaný).
Nová príležitosť pre stavebné firmy a závody.
Proti
Žitný ostrov je najväčšou zásobárňou podzemných vôd – prečo práve sem?
Na vodohospodársky chránenom území by ani nemala nastať výstavba takéhoto závodu.
Znehodnotenie poľnohospodárskych plodín a produktov.
Znečistenie ovzdušia, pôd a podzemných vôd.
Strata poľnohospodárskej pôdy.
V tesnej blízkosti podniku na výrobu akumulátorov sa bude nachádzať sklad predajne (obchodného reťazca) Jednota.
Nebezpečný odpad, ktorý zostane po spracovaní.
Pracovisko so zvýšeným rizikom, pri ktorom je nevyhnutné vykonávať pravidelné zdravotné prehliadky pracovníkov.
Riziko havárie závodu.
Ohrozenia:
Pri výrobnom procese sa časť olova a kyseliny sírovej dostane aj do ovzdušia (vzduch, ktorý dýchame) a vo forme odpadu sa iná časť olova dostane aj do podzemných vôd a do pôdy. Na takto znečistených pôdach pestované poľnohospodárske plodiny zabudujú olovo aj do svojich pletív a orgánov. Po ich konzumácii ľuďmi sa olovo dostáva aj do nášho organizmu, a zvyšuje riziko vzniku nádorových chorôb, ktoré sú na Žitnom ostrove už aj v súčasnosti najrozšírenejším ochorením.
Čo je vlastne olovo?
Olovo je nebezpečný pre náš organizmus, pretože sa v ňom hromadí a jeho narastajúca koncentrácia môže byť príčinou mnohých chronických zdravotných ťažkostí.
Olovo má neurotoxický a karcinogénny účinok a do organizmu sa dostáva buď cez dýchaciu alebo tráviaci sústavu.
Akútne ochorenia môže navodiť v prípade, ak sa dostane do krvného obehu, a v tom prípade môže závažne poškodiť dôležité orgány ako: obličky, pečeň a reprodukčné orgány (paralýza, výpadky pamäte, nevoľnosť, zhoršenie zraku, poprípade sluchu).
Extrémne nebezpečenstvo predstavuje pre deti a tehotné ženy.

Obrovské zásoby kvalitnej pitnej vody sú na Žitnom ostrove, najväčšom riečnom ostrove v Európe. Z juhu ho ohraničuje Dunaj, zo severu jeho rameno - Malý Dunaj. Zaberá rovinatú plochu s rozlohou vyše 1 600 km2, od Bratislavy až po Komárno. Oblasť je z dôvodu prirodzenej akumulácie vôd vyhlásená za chránenú. Táto megazásobáreň pitnej vody, akýsi náplavový kužeľ, sa prirodzene vytvorila v období, keď si Dunaj hľadal cestu cez Malé Karpaty. Napriek tomu, že Žitný ostrov má najnižší počet zrážok z celého Slovenska, pod jeho povrchom sa vďaka Dunaju nachádza zhruba desať miliárd m3 pitnej vody.
V piesku a štrku sa na tomto území nachádza 39 druhov minerálov. Najväčším bohatstvom je však práve kvalitná pitná voda. Množstvo vody je také veľké, že by sme ho mohli dodávať nielen slovenským, ale aj zahraničným odberateľom.
Voda zo Žitného Ostrova má veľmi vysokú kvalitu, a len s minimálnou úpravou môže byť použitá na pitie. Vďaka priepustnej štrkopieskovej pôde sa zásoby životodarnej tekutiny neustále dopĺňajú vodou z presakujúcich riek.
Plánovaná výstavba závodu na výrobu autobatérií pri Kostolných Kračanoch ohrozuje zdroje pitnej vody na Žitnom ostrove, a tým prakticky aj dodávky pitnej vody pre veľkú časť Slovenska. Nová fabrika sa má stavať v bezprostrednej blízkosti zdrojov pitnej vody na Žitnom ostrove, kde sa nachádza najväčšia zásobáreň pitnej vody v strednej Európe. Známe je aj to, že zo studní asi v kilometrovej vzdialenosti od plánovanej investície v súčasnosti zásobuje ZVAK a. s. pitnou vodou jeden a pol milióna obyvateľov Západného Slovenska, vrátane veľkej časti mesta Nitra. Navyše podľa dlhodobých plánov sa počíta so zásobovaním pitnou vodou pre viac ako tri milióny obyvateľov práve z tejto lokality. Ani pri najdokonalejších technických riešeniach nie je možné vylúčiť výskyt závažných priemyselných havárií, výstavba tejto továrne preto ohrozuje zásobovanie značnej časti Slovenska pitnou vodou.
Plánovaná kapacita továrne na výrobu autobatérií za rok je šesť miliónov kusov, čo znamená prakticky spracovanie 50 miliónov kilogramov olova, 12 miliónov litrov kyseliny sírovej ako aj mnoho miliónov litrov organických lepidiel. To všetko naznačuje závažné riziká pre životné prostredie. Plánovaná investícia sa má uskutočniť v katastri obce Kostolné Kračany v susedstve Dunajskej Stredy v lokalite logistického parku pre potravinový tovar "Žitný ostrov". Občianske združenie Kukkónia vyzbieralo viac ako 5 000 podpisov na Žitnom ostrove na petičných hárkoch.
Najväčším problémom je olovo. Na batériu je treba ca. 15 kg a predpokladám, že výťažnosť výroby je 80 % (čo by bolo ešte veľmi dobré), čo znamená približne 3 kg oloveného odpadu na jednu batériu.

Ing.Július Hétharši, CSc. expert , Výskumný ústav vodného hospodárstva
- napriek tomu, že máme legislatívu, ktorá stanovuje prísne ochranné pravidlá, objavili sa snahy, aby sa na Žitnom ostrove vybudoval závod na výrobu batérií pre automobily, čo znamená obrovské množstvo škodlivých látok. Zatiaľ je táto výstavba pozastavená.