Občianske združenie
ECORI
(Ecological COmmunity of Rye Island)

Stanovy

Občianske združenie ECORI /ďalej len “združenie”/ je nezávislým dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Zameriava sa na všestrannú podporu ľudských práv k zdarvému a bezpečnému životu.
Zakladajúci členovia sa na ustanovujúcom sneme dohodli na tomto znení stanov:


I.

Občianske združenie je právnickou osobou.
Združenie je nezávislé na akejkoľvek strane, politických a skupinových záujmov

II.

Názov a sídlo združenia

Názov občianskeho združenia je: ECORI
Sídlom občianskeho združenia je: Tôňska 608/26 Dolný Štál 93010

III.

Ciele a činnosť združenia

Cieľom združenia je ochrana životného prostredia, prírodného a kultúrného dedičstva, zlepšenie informovanosti verejnosti, zvýšenie záujmu ľudí o problémoch súčasnosti podávať pomocnú ruku osobám, ktorí to potrebujú, zbližovať ľudí prostredníctvom prednášok a stretnutí, zachovanie a vytváranie verejných priestranstiev so zapojením obyvateľstva.

Združenie pre napĺňanie svojich cieľov navrhuje,koordinuje ,zorganizuje a realizuje činnosti zakotvené v programe, a to hlavne:

- Zveľaďovanie , obnova a ochrana životného prostredia, prírodného a kultúrneho dedičstva na území SR s osobitným dôrazom na územie Žitného ostrova
- Informácia širokej verejnosti o súčasnom stave prírodného a životného prostredia, jeho príčinách a dôsledkoch
- Občianska kontrola verejnej moci z oblasti životného prostredia
- Zachovanie a vytvorenie verejných priestranstiev so zapojením obyvateľstva
- Uvedomenie a tvorenie prirodzených vzťahov-etika chovu zvierat, postoj k prírode,vzťah k vode,zemi,vzduchu - alternatívne vzdelávanie pre deti a dospelých
- Činnosť zameraná na minimalizáciu znečisťovania prostredia odpadmi a toxickými látkami
- Vytváranie podmienok pre návrat k priodzenému žiťiu,podpora programov prirodzenej výživy
- Poznávanie a šírenie národných kultúrnych prameňov a tradícií,remesiel a vedomostí
- Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej činnosti
- Charitatívna činnosť
- Spolupráca s ostatnými organizáciami založenými na ochranu prírody a ľudských hodnôt doma i v zahraničií
- Sprostredkovateľská, vydavateľská a poradenská činnosť v rámci cieľov združenia

 

IV.

Založenie a vznik

Združenie bolo založené na ustanovujúcom sneme konanom v obci Dolný Štál dňa 25. 02.2010.
Združenie vzniká dňom vyznačenia registrácie na stanovách Ministerstvom vnútra SR (ďalej len “ministerstvo”).
Združenie je založené na dobu neurčitú.

V.

Právna forma

Združenie je právnickou osobou, založenou vo forme združenia podľa ustanovení § 2 ods.
1 a nasl. zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.

VI.

Zakladajúci členovia

Zakladajúcimi členmi združenia sú členovia prípravného výboru združenia, osoby, ktoré spĺňajú podmienky členstva zakotvené v stanovách a zúčastnili sa ustanovujúceho snemu, na
ktorom vyjadrili s týmto stanovami svoj súhlas:
1. Bc.Éva Szűcs
2. Ing.Zuzana Domonkosová
3. Mgr.Eva Csizmadia
4. Jozef Pintér
5. Róbert Horváth


Prípravný výbor menoval ako splnomocnenca pre registráciu v súlade s § 6 ods. 2 zákona č.
83/1990 Zb. v platnom znení Ing.Zuzanu Domonkosovú


VII.
Členstvo v združení
Členmi združenia sú jeho zakladajúci členovia a členovia.
Členom združenia sa môže stať každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so
stanovami združenia, má záujem podporovať ciele združenia a podieľať sa na predmete činnosti združenia a ktorej členstvo schválil snem členov združenia.
Členstvo v združení je individuálne a dobrovoľné, nikto nesmie byť k nemu nútený nijakým spôsobom.
Nadobudnutie členstva sa datuje dňom schválenia prihlášky snemom združenia.
Podmienkou schválenia prihlášky je zaplatenie členského príspevku. Jeho výšku určuje snem
združenia.
Doklad o členstve v združení je písomný doklad v podobe členskej karty.
Členstvo v združení zaniká:
a) vystúpením člena, ku dňu doručenia žiadosti o vystúpení člena združenia,
b) zánikom združenia, alebo
c) úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby.
d) vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných
dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje snem združenia nadpolovičnou väčšinou
všetkých členov. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie, ktoré
doručuje predsedovi.

VIII.

Základné práva člena


Člen má právo voliť a byť volený do orgánov združenia.
Člen má právo zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia, podávať návrhy a hlasovať na
sneme a má v súlade s týmito stanovami právo na informácie o činnosti orgánov združenia a jeho hospodárení.
Člen má právo obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich
o stanovisko.

IX.

Základné povinnosti člena

Člen je povinný dodržiavať stanovy združenia a rešpektovať rozhodnutia jednotlivých orgánov.
Člen je povinný chrániť dobré meno i česť združenia, jeho ciele a záujmy.
Člen je povinný vyvíjať potrebné úsilie pri napĺňaní cieľov a predmetu činnosti združenia.
Člen je povinný uhradiť členský príspevok vo výške stanovenej snemom vždy k 31. decembru
predošlého roka na nasledujúci kalendárny rok.
Člen je povinný riadne užívať a chrániť majetok združenia ako aj majetok, ktorý má združenie v užívaní, v prenájme alebo prepožičaný a v prípade straty, poškodenia alebo inak spôsobenej škody na takomto majetku je člen povinný túto škodu nahradiť peňažným plnením, alebo ak je to možné, nahradiť škodu uvedením do pôvodného stavu.

X.

Orgány združenia


Orgánmi združenia sú:
• snem,
• predseda,
• výkonný sekretár.

XI.

Snem

Snem je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho zakladajúci členovia a všetci jeho členovia.
Snem rozhoduje o všetkých záležitostiach dotýkajúcich sa činnosti združenia.
Do pôsobnosti snemu patrí najmä:
a) voľba a odvolanie predsedu združenia v súlade s týmito stanovami,
b) schvaľovanie stanov, ich zmien a doplnkov,
c) schvaľuje výšku ročného členského príspevku,
d) schvaľovanie rozpočtu a správy o hospodárení združenia,
e) rozhodovanie o prijímaní nových členov združenia,
f) rozhodovanie o vylúčení členov združenia v súlade s týmito stanovami,
g) kontrola činnosti ostatných orgánov združenia podľa č. XVI. týchto stanov,
h) rozhodovanie o zániku združenia v súlade s právnymi predpismi,
i) rozhodovanie o ďalších otázkach.
Snem je uznášaniaschopní, ak sú prítomní zakladajúci členovia a 2/3 členov. Pri hlasovaní má každý člen jeden hlas. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas všetkých zakladajúcich členov a súhlas 2/3 prítomných členov. V prípade rozhodovania snemu o odvolaní predsedu alebo o yylúčení člena, navrhovaný predseda a člen, o ktorého vylúčení sa rozhoduje, sa hlasovania nezúčastnia. Hlasovanie snemu je verejné.
Člen sa zúčastňuje snemu osobne alebo v zastúpení iného člena na základe plnej moci. Zastúpenie zakladajúceho člena nie je prípustné.
Snem zasadá najmenej jeden krát ročne. Členom združenia musí byť doručená pozvánka najmenej desať dní pred dňom konania snemu. Snem zvoláva výkonný sekretár, alebo písomne
poverený člen združenia. Výkonný sekretár je povinný zvolať snem na žiadosť minimálne jednej tretiny všetkých členov združenia, a to najneskôr do pätnástich dní od doručenia žiadosti výkonnému sekretárovi.

XII.
Predseda

Predseda je štatutárnym zástupcom združenia, zastupuje združenie navonok a vo vzťahoch
s tretími osobami.
Predsedu menuje a odvoláva snem na funkčné obdobie 3 rokov. Predseda za svoju činnosť
zodpovedá snemu.
Predseda informuje o svojej činnosti snem a je povinný riadiť sa jeho rozhodnutiami.
Predseda kontroluje činnosť výkonného sekretára. Funkcia predsedu a výkonného sekretára
je nezlučiteľná.
Ustanovujúci snem menoval za predsedu : Bc. Evu Szűcs.

XIII.

Výkonný sekretár
Výkonný sekretár je výkonným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá
predsedovi.
Výkonný sekretár riadi a zabezpečuje činnosť združenia v období medzi zasadnutiami
snemu, zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie snemu.
Výkonný sekretár informuje o svojej činnosti predsedu a je povinný riadiť sa jeho
rozhodnutiami.
Výkonného sekretára menuje a odvoláva predseda.
Ustanovujúcim snemom menovaný predseda menoval za výkonného sekretára: Ing. Zuzanu Domonkosovú.

XIV.

Iné orgány združenia

Snem môže zriadiť aj iné orgány združenia. Je pritom povinný určiť, kto bude členom
takéhoto orgánu, aká bude úloha takéhoto orgánu a zásady jej činnosti.

 

XV.

Zápisnice zo zasadnutia orgánov
Zo zasadnutia orgánov združenia sa vyhotovujú zápisnice, ktoré združenie uchová počas
troch rokov.
Zápisnice zo zasadnutia snemu sa nelikvidujú a sú k nahliadnutiu v sídle združenia.
Neoddeliteľnou súčasťou všetkých zápisníc je listina prítomných.

XV.

Hospodárenie združenia

Združenie je oprávnené nadobúdať majetok a hospodáriť s nim. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
Zdrojom majetku združenia sú najmä príspevky členov združenia, dary, výnos majetku a príspevky tretích osôb ako aj iné zdroje. Výnosy z majetku vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.
Správou majetku je poverený výkonný sekretár, ktorý príslušný majetok využíva.
O zásadách hospodárenia združenia rozhoduje snem formou schváleného rozpočtu predloženého výkonným sekretárom.

XVI.

Zánik združenia

Združenie zaniká na základe rozhodnutia snemu o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združení.
Združenie zaniká právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení, ak vyvíja činnosť uvedené v § 12 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb., za podmienok tam uvedených.
Ak pri zániku združenia jeho majetok neprechádza na právneho nástupcu, uskutoční sa majetkové vysporiadanie združenia. Majetkové vyporiadanie vykoná v prípade rozpustenia združenia likvidátor určený snemom.
Pri likvidácií združenia sa najprv uhradia záväzky združenia. Likvidačný zostatok sa rozdelí pri likvidácií medzi členov združenia, ktorí boli v čase zániku združenia jeho členmi tak, že každý z členov združenia má právo na pomernú časť z likvidačného zostatku, podľa pomeru výšky poskytnutých príspevkov pri založení združenia a počas jeho pôsobenia.

XVII.

Prechodné a záverečné ustanovenie


Zmeny a doplnenia stanov sa môžu vykonať len písomnou formou.
Stanovy združenia sú záväzné pre členov združenia a orgány združenia.
Tieto stanovy združenia boli prijaté zakladajúcimi členmi združenia na ustanovujúcej
schôdzi dňa 25.02.201, . ktorí k nim na znak súhlasu pripojí svoj podpis.
Stanovy združenia nadobúdajú účinnosť dňom registrácie ministerstvom.


Dolný Štál …………….

 

 

Zakladajúci členovia:

Bc. Éva Szűcs _______________________________

Ing. Zuzana Domonkosová _______________________________

Mgr. Éva Csizamdia _______________________________

Jozef Pintér _______________________________

Róbert Horváth _______________________________

…………………………… _______________________________

…………………………… _______________________________